Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Извънкласна дейност
Извънкласна дейност Печат Е-поща

Занимания по интереси в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“

 

След обобщаване на резултатите от анкетното проучване идентифицирахме интересите на учениците. Обсъдиха се възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за втори учебен срок на 2018/2019 учебна година.

Според желанията им, в училището ни ще се провеждат занимания по интереси за учениците от V-ти до XII-ти клас в следните осем клуба:

  • Клуб „Архимед“, с ръководител Радка Петрова
  • Клуб „Състезателна математика“ с ръководител Радка Петрова
  • Клуб „Азбуки“, с ръководител Александър Емилов
  • Клуб „В света на органичната химия“, с ръководител Атанаска Кюмюрджиева
  • Клуб „Баскетбол“, с ръководител Ясен Симеонов
  • Клуб “Волейбол“, с ръководител Румен Янчев
  • Клуб „Хандбал“, с ръководител Антоанета Андреева
  • Студио „Театрален свят“, с ръководител Марияна Митева

 

 


 

В ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ гр. Габрово, стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На заседание на педагогическия съвет учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Съгласно чл.21а ал.2 от Наредбата за приобщаващо образование, се провежда анкетно проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да бъдат включени. Предстои изготвяне на Анализ на резултатите от анкетирането, като основа за изработването на Училищна програма за занимания по интереси. До 21 януари 2019 година търсените занимания по интереси ще бъдат регистрирани в електронната платформа, съответно желанията и потребностите на учениците от ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ гр. Габрово. 

 

 

 

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас