Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

ТВОЯТ ЧАС - учебна 2017/2018г Печат Е-поща

кариерно ориентиране

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Документи:


ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“

Твоят Час 2018ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

В УЧИЛИЩЕТО СА СФОРМИРАНИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ

1.Клуб "Млад математик"  • 5 клас • Ръководител: Румяна Димова
2. Клуб "Приятели на математиката" • 6 клас  • Ръководител: Димитрина Терзиева
3.Клуб "Архимед" • 7 клас • Ръководител: Радка Петрова
4.Клуб „Състезателна математика“ • 10 клас • Ръководител:  Радка Петрова
5. Клуб "В света на математиката" • 11 клас  • Ръководител:  Велина Коева
6. Клуб "Дигитален медиен софтуер" • 8-12 клас • Ръководител: Даниела Пендашева
7. Клуб "Уеб дизайн" • 8-12 клас • Ръководител: Даниела Пендашева
8. Клуб „Вокална формация“ • 5-12 клас • Ръководител: Пламен Пеев
9. Клуб "Рафаел" • 5-6 клас • Ръководител: Ив.Здравкова
10. Клуб "Хандбал" • 8-12 клас • Ръководител: Антоанета Андреева
11. Клуб "Тенис " • 5-12 клас • Ръководител: Ясен Симеонов
12. Клуб "Добрини на английски език" • 8-10 клас • Ръководител: Мария Попова
13. Клуб "Място за срещи на немски език" • 8-12 клас • Ръководител: Габриела Стоянова
14. Студио "Театрален свят" • 5-12 клас • Ръководител: Н. Петкова
15.Клуб „Да общуваме на английски език“  •  Ръководител: Калина Ботева


КЛУБОВЕТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

1. Клуб "Аз мога" • 7а клас Ръководител: Надя Николова
2. Клуб "Знам и мога" • 7б клас • Ръководител: Надя Николова
3. Клуб  „ Искам да успея“ БЕЛ • 10 клас • Ръководител:  Румен Кънев
4. Клуб  „Език свещен“ • 11 клас • Ръководител:  Рени Микова                               

Посетете ни и на http://tvoiatchas.mon.bg

 

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас