Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

ТВОЯТ ЧАС - учебна 2016/2017г Печат Е-поща

кариерно ориентиране

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

  • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
  • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
  • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Документи:


ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“


ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

В УЧИЛИЩЕТО СА СФОРМИРАНИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

КЛУБОВЕТЕ ПО ИНТЕРЕСИ
1. Клуб "Състезателна математика" – Р. Петрова
2. Клуб "Архимед"-Р.Петрова
3. Клуб "Литературната къща" - М. Димиева
4. Клуб "Дигитален медиен софтуер" - Д. Пендашева
5. Студио "Театрален свят" – М. Митева
6. Клуб "Българо-английска вкусна къща" - М. Попова
7. Клуб "Хандбал"- Ант. Андреева
8. Клуб "Тенис на корт" – Яс. Симеонов
9. Клуб "Млад математик" – Т. Стоянова
10. Клуб "Питагор" – Т. Стоянова
11. Клуб "В света на руската литература" – Ц. Илиева
12. Клуб "Вокална формация" – Пл. Пеев
13. Клуб "Открий своя танц" – Ст. Маринов
14. Клуб "В света на математиката"- В. Коева
15. Клуб "Роботика" – Пр. Проданов

КЛУБОВЕТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
1. Клуб "Искам да успея" – М. Митева
2. Клуб "Аз мога" – Н. Николова
3. Клуб "Знам и мога" – Ц. Илиева
4. Клуб "Матура за отличен" – Н. Николова

 

Посетете ни и на http://tvoiatchas.mon.bg

 

 

Tвоят час Твоят час Твоят час Tвоят час Твоят час Твоят час Tвоят час Твоят час Твоят час Tвоят час Твоят час Твоят час Tвоят час Твоят час Твоят час

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас