Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

КЛУБ КАРИЕРА Печат Е-поща

кариерно ориентиране

Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ BG05M20P001-2.001-0001

http://orientirane.mon.bg

 

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ е избрана за пилотно училище за апробиране на модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище по проект на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. През учебната 2016/2017 година са обхванати ученици от осем паралелки от пети до дванадесети клас. За реализиране на дейностите по проекта в гимназията е разкрит, обзаведен и оборудван клуб „Кариера“, където учениците ще могат да бъдат обучавани и консултирани от сформиран екип от специалисти от училището и кариерни консултанти на Центъра за кариерно ориентиране. В клуба ще се провеждат дейности, свързани с кариерното ориентиране и личностното развитие на учениците, обучение, тренинги, дискусии, групови и индивидуални консултации за подкрепа на родители и семейства и др. 

 


От 13.11.2017 г. до 20.11.2017г. учениците  от ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“ се включиха активно в седмицата посветена на кариерното ориентиране – инициатива, организирана от Областна администрация - Габрово, съвместно с Регионалното управление на образованието – Габрово и Центърът за кариерно ориентиране– Габрово под надслов „Дойдох. Видях. Избрах!“.
 
karierno bolnicaМБАЛ „Д-р Тота Венкова“ - Разделени на групи учениците посетиха различните отделения в болницата, запознаха се отблизо с работата на различните професии медицински работници.
Национален музей на образованието - Дейността и работата в музея е представена чрез презентация, а след това и от отделните специалисти. Учениците имаха възможност да разберат как един документ или накит става музеен експонат, как се описват и съхраняват музейните експонати, как се прави изложба и как чрез интернет и мултимедийните технологии, използвайки различни програми, специалистите дават живот и гласност на музейните експонати.
 
 
 
karierno bibliotekaПосещение на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“- по време на посещението от учениците са разгледани читалня, заемна зала и отдел краезнание. Специално за тях е показана най-старата книга на Регионална библиотека- ръкописът на Неофит Рилски, който е на повече от 200 години. Учениците присъстваха на сканирането й, с цел запазването  й за идните поколения. В края на срещата учениците направиха дарение на Регионална библиотека- една книга в специализирана област математическа физика.
 
 
 
karira socialnoПосещение на РД „Социално подпомагане“ - на учениците е представена дейността и работата на различните отдели. Учениците са получили отговори на въпроси, свързани с конкретни случаи и начините по които специалистите работят в помощ на гражданите.
 
 
 
 
 
kariera amkПосещение АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД- на учениците е представена презентация за фирмата и нейното производство. Показан и демонстриран бе работещ модел, учениците посетиха в реална работна среда програмистите и производствения отдел на фирмата.
 
 
 
 
 
kariera stsПосещение на СТС принт АД-  при посещението на СТС Принт  АД учениците се запознаха с производствения процес на фирмата, с предпечатната подготовка за отпечатването на надписите на опаковките. Разказаха им за начина на получаване на различните цветове и как се изработват многослойните опаковки.
 
 
 
Професионалните „екскурзии” бяха съобразена със спецификата на организациите от една страна и с профила на училището ни, от друга. Учениците видяха и се запознаха на място с голяма част от упражняваните в институциите и фирмите професии, с естеството и организацията на работния процес. 
         Участниците в „Дойдох. Видях. Избрах!“ попълниха анкетни карти за обратна връзка след посещенията, които следват замисъла на наслова – какво са видели и какво биха избрали. Ползите от участието им е придобиване на  умения за комуникация, увереност и информираност по темите, свързани с кариерата, осъзнаване ролята и значението на училището и ученето през целия живот. 
 

Юни 2017

Чрез дейностите в “Клуб Кариера”  учениците имаха възможност да се запознаят с различни професии и да се научат как да планират кариерното си развитие. Ползите от участието в “Клуб Кариера” са придобиване на  умения за комуникация, работа в екип, увереност и информираност по темите, свързани с кариерата, осъзнаване ролята и значението на училището и ученето през целия живот за бъдещето на младите хора. Заниманията се проведоха в непосредствена интерактивна среда, което провокира позитивни нагласи и интерес у участниците. Професионалното ориентиране спомогна на учениците да осъзнаят ползите от ученето и да развият преносими умения.
 
Насоките, в които работиха кариерните консултанти в училище, са:
Информиране за профилите на обучение, професиите и специалностите, средните и висшите училища;
Осъществяване диагностична и консултативна дейност с ученици за избор на образование и кариера;
Методическа подкрепа на учителите при осъществяване на дейности по кариерно ориентиране в училището;
Осъществяване връзка между училището и пазара на труда.
 
Основни методи за обучение по програмата, използвани от кариерните консултанти в клуб „Кариера”, са:
групова работа чрез интерактивни упражнения:
обсъждане;
дискусия;
решаване на казуси;
мозъчна атака;
тренинги;
ролева игра.
 
Резултати на екипа от ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“ от апробиране на проекта са:
екипът се наложи като ценен, търсен и полезен помощник в разрешаване проблемите на подрастващите, свързани с кариерното им ориентиране и професионалното им развитие;
учениците са подпомогнати при избора им на професия, развита е способността им сами да планират и управляват собствената си кариера, да развиват своите знания и умения, като по този начин подобряват пригодността си за заетост;
осигурен е достъп до подробна информация за кандидатстващите във ВУЗ.
 
Проектът в училище успешно пилотира устойчив модел, който може да бъде интегриран в българските училища и да стане част от учебния процес.
 

Май 2017
 
Научният форум „Думи и хора които ме вдъхновяват“ се организира от педагогическия екип на училището, включен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.00 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”. Проектът се изпълнява от МОН в периода 2016 - 2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
 
Инициативата е заключителна по проекта и е една от дейностите, която  среща учениците от пилотните паралелки  с водещи специалисти от различни сфери на обществения живот, които да подпомогнат тяхното кариерно ориентиране и да ги запознаят с възможностите за успешна реализация. 
 
Заключително събитие събра на 16.05.2017 г. в зала „Възраждане“, гр.Габрово ученици, учители, родители, кариерни консултанти и гости. Учениците от пилотните паралелки раздадоха на всички присъстващи ученици и гости брошура за добрите практики на училището по проекта. Научният форум започна с една ретроспекция на дейностите по кариерно ориентиране в училище – г-жа Кюмюрджиева, директор на гимназията разказа за проведените дейности по проекта, използваните дидактическите материали по кариерно ориентиране. Отбеляза постигнатите резултати и благодари на всички партньори на училището- ЦКО, работодатели, висши училища и родители за активното им участие  през годината в дейностите по апробиране на проекта. Учениците  от пилотните паралелки споделиха впечатленията си от обученията, дискусиите по тематични филми, интерактивните упражнения,  от професиографските екскурзии и споделянето на вдъхновяващи лични истории. 
 
На форума гост лекторите, бивши възпитаници на гимназията,  хора с успешни кариери в някои от популярните сфери като медицина, право, биомедицински науки, програмиране и др.  представиха възможностите за изграждане на кариера, като дадоха най-ценния пример – себе си. Разказаха на учениците собственото им кариерното развитие и как човек трябва да се усъвършенства постоянно, предложиха на младата аудитория доста интересни алтернативи за избор на професия. Като важни качества за успешна реализация, както на отделния човек, така и на цял бизнес, те посочиха честност, динамичност, иновативност и постоянно обогатяване на знанията и уменията.  Учениците от пилотните класове получиха пожелания клубът да продължи да бъде събирателно място за учители и ученици на гимназията. 
 
Съвместното изпълнение на арии от известни опери от ученикът Калоян Ботев и г-н Коев, бивш възпитаник на училището, съдия в Софийски градски съд показа, че изкуството има силата да обединява всички професии.
 

Април 2017
 
На 06.04.2017г.  учениците от VIII а клас - пилотна паралелка по проекта, с класен ръководител г-жа Таня Стоянова,  осъщестиха професиографска екскурзия до Окръжен съд Габрово.
 
Учениците бяха  информирани относно функциите на съдилищата и структурата на съдебната система в страната. Имаха възможност да се запознаят с организацията на работа в различните служби, видовете дела разглеждани от Окръжния съд и с някои основни моменти от процеса на правораздаване. Посещението спомогна както за по-доброто познаване на съдебната система и правната култура на учениците, така и за бъдещата им професионална оринетация.
 

 

През месец март 2017г в клуб ,,Кариера” към ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ се проведоха занятия с учениците от пилотните пралелки, съгласно календарния план за работата на училищния екип по апробиране на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в  училищното образование ” през учебната 2016/2017 година.

       Дейността по проекта в училище се подпомага от кариерните консултанти от ЦКО, гр.Габрово. Темите, които се проведоха в пилотните паралелки през месец март са:

5 клас - "Родословното дърво на професиите" ,"Какво зная за образователната система";

6 клас - "Необходими професии";

7 клас - "Има ли лесни решения“,“Родословното дърво на професиите"";

8 клас - "Много алтернативи-едно решение",

9 клас - "Кои ценности са важни за мен"; 

10 клас - "Моите силни и слаби страни";

11 клас - "Как да спечеля интервю за работа";

12 клас - "Лесно ли е да успееш в света на труда".

Клуб Кариера - м. март 2017 клуб Кариера - м. март 2017г,;

Ползите от участието в “Клуб Кариера” за учениците е придобиване на  умения за комуникация, работа в екип, увереност и информираност по темите, свързани с кариерата, осъзнаване ролята и значението на училището и ученето през целия живот. 

 

На 17.03.2017г. в клуб „Кариера“ г-н Иван Гъдев проведе открит урок с учениците от 12б клас, пилотна паралелка по проекта, пред представители на МОН, на РУО Габрово и училищното ръководство на тема „Как да спечеля моето първо интервю за работа“.

   

Клуб Кариера - м. март 2017 Проведена е среща на учениците от 11 и 12 клас с представители на ВСУ, гр. Варна Медицински университет Варна, филиал В.Търново и НВУ "Васил Левски", гр.Велико Търново.

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб Кариера - м. март 2017 За определяне ефективността на прилаганите подходи, методи и организационни форми на работа по Програмата в ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“ е проведено  Второ анкетно проучване на учениците от пилотните паралелки.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Клуб Кариера - м. февруари 2017 Откриване клуб Кариера

 

 

Занятията по проекта през месец февруари 2017г. в пилотните паралелки включваха разнообразни теми, част от които са: „Типови личности и професии”, „Моите силни и слаби страни”, „Кой избор е по-добър?“, „Кои са правилата за успешно търсене на работа“, и др.

 

 

 

Учениците участваха в обсъждания на техните интереси и способности, заедно търсиха силните страни на всеки един и отбелязваха слабостите. Водещи теми на обсъжданията бяха „Избор на средно училище“ за седмокласниците и „Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия“, за осмокласниците.

 

 


Тържествено откриване на КЛУБ КАРИЕРА - 30 януари 2017г.

 

От 30 януари учениците от ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ имат едно прекрасно място, където да общуват, да се информират и консултират по въпроси за тяхното кариерно развитие.

 

 

Областният управител Николай Сираков беше гост на тържественото откриване. На учениците той пожела да вземат решения за тяхната професия с любов, не от страх или заради стереотипи, а тя да е нещото, което да им носи удовлетворение и да ги кара да се чувстват добре.

 

„Една от целите които си поставяме с реализирането на този проект е израстване на учениците ни. Много сме щастливи, че природоматематическата гимназия и още една гимназия от Габрово са сред избраните 42 пилотни училища в страната, където да се осъществи този проект!“ – сподели и директорът на ПМГ Цветана Кюмюрджиева.

 

 


 

Съгласно календарния план за работата на училищния екип по апробиране на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в  училищното образование” през учебната 2016/2017 година на 23.01.2017 в клуб "Кариера" към ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ се проведе занятие с учениците от пилотния 8А клас на тема „Има ли лесни решения“.  След проведеното обучение учениците направиха извода, че изборът  на професия е много по-сложен процес от харесването или нехаресването на даден учебен предмет и за да се насочат учениците към определена професия, е от значение да се отчита не само успехът по изучаваните дисциплини, но и мотивите, нагласите, интересите, способностите, изискванията на професиите и др.


 

На 23.01.2016г. в 7А клас се проведе занятие по Проект BG05М20ЗР001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в  училищното образование“. Тема на занятието: „Какви са моите предпочитания“ Учениците от пилотната паралелка проведоха дискусия по следните въпроси: Има ли разлика между понятията – работа, професия, кариера? Какво носи професията на хората; Какво очаквате Вие от нея? Резултатът от дискусията е осъзнатата необходимост от отговорно отношение към избора на образование и професия.


 

На 23.01.2017г. с 10В клас се проведе занятие по Проект BG05М20ЗР001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование. Тема на занятието бе: „Кои ценности са важни за мен“. Същността на занятието се изразяваше в това, че всеки човек се отличава от другите около него по своята ценностна система. Целта на учебния час беше всеки ученик да може да разпознава и определя значимите и важни за него ценности. Занятието беше организирано под формата на групова и индивидуална работа, насочена към откриване на важните неща, които мотивират човека в неговия житейски избор. Всеки подреди ценностите по собствени критерии. Дебатираха въпроса за мястото на материалното и духовното в съвременния начин на живот. Всеки от участниците изгради свой професионален ценностен профил.


 

Съгласно календарния план за работата на училищния екип по апробиране на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в  училищното образование” през учебната 2016/2017 година на 16.01.2017 в клуб "Кариера" към ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ се проведе занятие с учениците от пилотния 6А клас. Темата беше: Родословното дърво на професиите. Участваха всички ученици. Ръководител на занятието беше г-н Христофор Моллов, кариерен консултант от ЦКО. На занятието присъстваха кл. ръководител г-жа Нина Люцова и г-жа Татяна Димитрова - училищен психолог.


 

На 12.12.2016г. в 9Г клас се проведе занятие по Проект BG05М20ЗР001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в  училищното образование. Тема на занятието: „Има ли връзка между учебните предмети, които харесвам и избора на професия“ Изборът на професия е много по-сложен процес от харесването или нехаресването на даден учебен предмет и за да се насочат учениците към определена професия, е от значение да се отчита не само успехът по изучаваните дисциплини, но и мотивите, нагласите, интересите, способностите, изискванията на професиите и др. В края на порведеното занятие учениците стигнаха до извода, че дори и да харесват дадена учебна дисциплина- от това не следва, че одобряват професията, свързана с нея. Това е така, защото изискванията за овладяване на знанията по определен предмет не припокриват в пълнота параметрите на професията, в чиято основа е заложена научната дисциплина.


 

На 28.11.2016 г. Клуб "Кариера" беше поле за дискусия на учениците от 12Б клас. Заниманията на тема „Съществуват ли полови стереотипи при избора на професии" са по Проект BG05М20ЗР001-2.001-0001 "Система за кариерно ориентиране в  училищното образование. Предложеният казус провокира изразените от учениците мнения за съвременния облик на професиите, за длъжностите, заемани от мъже и жени, за нужните качества за справяне в различни професии. Ръководители на занятието бяха г-н Иван Гъдев, кл. ръководител на 12Б и г-н Пенко Атанасов, ръководител на ЦКО.;

 


На 21.11.2016 г. в клуб "Кариера" към ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ се проведе занятие с учениците от пилотния 5А клас, съгласно календарния план за работата на училищния екип по апробиране на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” през учебната 2016/2017 година. Проведено е обучение на тема: „В семейството на професиите“. Като първо занятие в клуб "Кариера" на петокласниците бяха представени целите на работата и на възможностите за съвместни дейности по отношение на тяхното кариерно ориентиране.

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас