Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Проекти Печат Е-поща
Текущи проекти 2012/2013г.
 
През настоящата учебна година в ПМГ"Акад. Иван Гюзелев" гр. Габрово се работи по:
- НП "С грижа за всеки ученик", модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади", има сформирани 14 групи;
- проект към Американската фондация за България- " Подобряване на условията за развитие на ученици с изявени способности по информатика";
- проект "УСПЕХ" със сформирани 17 групи за работа в различни области на ИИД;
- проект "Обединяване на училищната общност за подобряване на околната среда";
- проект "Квалификация на педагогическите специалисти";


Проекти, реализирани през учебната 2011/2012г.
 
През настоящата учебна година в ПМГ"Акад. Иван Гюзелев" гр. Габрово се работи по:
- НП "С грижа за всеки ученик", модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади";
- проект към Американската фондация за България- " Подобряване на условията за развитие на ученици с изявени способности по информатика";
- проект "УСПЕХ" със сформирани 26 групи за работа в различни области на ИИД;
- проект "Училището и природата в хармония".
 
Проекти, реализирани през учебната 2009/2010г.
Стартира нов проект към Европейския социален фонд и Министерство на образованието, младежта и науката, оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", по който гимназията е партньор на Община Габрово  -  "МОГА - младежки, общински и граждански активности". Проектът си поставя за цел чрез разнообразни форми на работа в извънучилищна среда да изгражда положителни стереотипи и нагласи към здравословен начин на живот, да подпомогне личностното изграждане на подрастващите посредством интерактивни методи и неформално обучение, да провокира младите хора за осмисляне на свободното им време с модерни форми на активности сред природата ("Екстрийм" - скално катерене, пейнтбол, планинско колоездене).
Проектът обхваща над 1500 ученици от габровските общински училища. Около 200 са участниците от ПМГ.

Проекти, реализирани през учебната 2008/2009


1. Проект "Аз и ти" /2007/2008 и 2008/2009г./, по Национална секторна програма "Коменски" към Център за развитие на човешките ресурси в гр. София. По тази програма ПМГ партнира с училища от Германия, Испания, Гърция и Финландия. В проекта участват 30 ученици. Осъществява се изследване на начина на живот на различните партньори и контакт между участниците. 


2. Проект Център за извънкласна и извънучилищна дейност "Академик"/2008/2009 и 2009/2010г./, свързан с оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" към МОН. Целта му е осмисляне свободното време на учениците, като им се предоставят оптимални възможности за изява на творческите способности в областта на науката и изкуството. Включва четири клуба: "Наука и още нещо...", "Изкуства и хуманитаристика", "Лингва", "Реклама и медии". По тази програма ПМГ партнира с Община Габрово, Сдружение "Планета Габрово".

3. Извършва се цялостен ремонт на сградата на ПМГ по проект на Община Габрово.


4. Участие в национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, в пет направления: Английски език, Астрономия, Биология и здравно образование, Информационни технологии и Химия и опзване на околната среда.Реализирани проекти за учебната 2007-2008 година


 

 

1. Проект „Създаване на съвременни условия за развитие на ученическия спорт – изграждане на открита спортна площадка с изкуствена настилка в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”, по Национална програма на МОН “Модернизиране на материалната база в училище”. Осъществено е подобряване на училищната спортна зала.


 

2. Проект “Иновативни методи за развитие на извънкласната дейност”, по Национална програма на МОН “Училището - територия на учениците”. Целта на проекта е била организиране на по-добра подготовка и участие в ученически състезания и театрални прегледи. Чрез него е осигурена съвременна дигитална техника за развитие на извънкласната дейност. Участвали са 160 ученици и 20 учители.


 

3. Проект „Частично модернизиране на учебното оборудване в Природоматематическа гимназия “Академик Иван Гюзелев”, свързан е с Национална програма на МОН. Целта му е била подобряване на условията за провеждане на учебни занятия. Благодарение на него са осигурени съвременни учебно-технически средства. Обновена е част от оборудването – ученически маси и столове. Подменени са остарели черни дъски с бели.


 

4. Проект "Създаване на извънкласни школи по математика в средна и горна степен", финансирана е от "Американска фондация за България – клон България". Осъществена е извънкласна дейност по математика и подготовка за участие в национални състезания и олимпиади. Създадени са школи по математика от V до ХІІ клас в VІІ групи. В тях са се включили 105 ученици.


 

5. Проект "Обновяване на училищната библиотека в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", свързан е с програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност". Тя е иницирана от Министерството на културата. По тази програма е набавена учебна, научно-популярна и развлекателна литература.


 

6. Проект "Да победим HIV/СПИН със силата на знанието и изкуството", по програма "Превенция и контрол на HIV/СПИН в България". Иницииран и финансиран от Министерство на здравеопазването. Целта на проекта е била изграждане на основните елементи на училищната политика: ангажираност и устойчивост, планиране и оценяване, координиране, разработване на програми по здравно образование и включване на възможните ресурси за работата.

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас