Кратки новини

Партньори и програми

  Microsoft IT Academy

 

 

Карта на сайта Начало Профил на купувача ДОСТАВКА НА ИКТ ПРОДУКТИ
ДОСТАВКА НА ИКТ ПРОДУКТИ Печат Е-поща

 

 

 

27 октомври 2014г.

Публична покана по ЗОП на обществена поръчка с предмет: " Доставка на ИКТ продукти"

 

 Публична покана отвори
 Документация за участие в поръчка, възлагана чрез публична покана отвори

 

 

 

 

 

06 ноември 2014г.

 

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на плик

 

На основание на чл.101г, ал.1 от ЗОП, във връзка с публична покана ID 9035204, публикувана на 27.10.2014г. за възлагане на обществена поръчка с предмет  " Доставка на ИКТ продукти " в    ПМГ  " Акад. Иван Гюзелев " на 06.11.2014г. от 13.30 ч. в Камерната зала в сградата на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - гр. Габрово, Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в открита процедура, назначена със Заповед №РД-04-295/06.11.2014г. на Възложителя, ще пристъпи към отваряне на ПЛИК с предлагана цена на допуснатия Участник.

 

 Протокол от резултатите отвори

 

 

10 ноември   2014г.

 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката отвори
 Ценово предложение отвори
 Договор

отвори

 Фактура отвори
 Спецификация отвори
 Приемо - предавателен протокол отвори
 Платежно нареждане отвори
 Банково извлечение отвори

 

 
© 2005-2019 ПМГ 'Академик Иван Гюзелев' гр. Габрово | За нас